Nokia 220

Nokia 220

Turn silent mode on or off - Nokia 220

Step 1 of 1

Turn silent mode on or off

Press and hold # to turn the function on or off.

1. Turn silent mode on or off

Press and hold # to turn the function on or off.