Nokia Lumia 800

Nokia Lumia 800

Set ring volume - Nokia Lumia 800

Read help info

Follow these instructions to set the ring volume.

Step 1 of 1

Set ring volume

Press the upper or lower part of the Volume key to set the ring volume.

Set ring volume

Press the upper or lower part of the Volume key to set the ring volume.