Sony Ericsson Xperia Mini Pro

Sony Ericsson Xperia Mini Pro

Change phone lock code - Sony Ericsson Xperia Mini Pro

Step 1 of 6

Find "Change screen lock"

Press the menu icon.

Step 2 of 6

Find "Change screen lock"

Press Settings.

Step 3 of 6

Find "Change screen lock"

Press Location & security.

Step 4 of 6

Find "Change screen lock"

Press Change screen lock.

Step 5 of 6

Change phone lock code

Key in the phone lock code.
Press Pattern, PIN or Password.
Follow the instructions on the display to change the phone lock code.

Step 6 of 6

Exit

Press the Home key to return to standby mode.

1. Find "Change screen lock"

Press the menu icon.
Press Settings.
Press Location & security.
Press Change screen lock.

2. Change phone lock code

Key in the phone lock code.
Press Pattern, PIN or Password.
Follow the instructions on the display to change the phone lock code.

3. Exit

Press the Home key to return to standby mode.