Nokia 207

Nokia 207

Turn flight mode on or off - Nokia 207

Step 1 of 8

Turn flight mode on or off

Press the Navigation key.

Step 2 of 8

Turn flight mode on or off

Scroll to Settings and press the Navigation key.

Step 3 of 8

Turn flight mode on or off

Scroll to Profiles and press the Navigation key.

Step 4 of 8

Turn flight mode on or off

To turn on flight mode:
Scroll to Flight and press the Navigation key.

Step 5 of 8

Turn flight mode on or off

Scroll to Activate and press the Navigation key.

Step 6 of 8

Turn flight mode on or off

To turn off flight mode:
Highlight a profile other than Flight and press the Navigation key.

Step 7 of 8

Turn flight mode on or off

Scroll to Activate and press the Navigation key.

Step 8 of 8

Turn flight mode on or off

Press the Navigation key to confirm.

1. Turn flight mode on or off

Press the Navigation key.
Scroll to Settings and press the Navigation key.
Scroll to Profiles and press the Navigation key.
To turn on flight mode:
Scroll to Flight and press the Navigation key.
Scroll to Activate and press the Navigation key.
To turn off flight mode:
Highlight a profile other than Flight and press the Navigation key.
Scroll to Activate and press the Navigation key.
Press the Navigation key to confirm.