Nokia 208

Nokia 208

Turn silent mode on or off - Nokia 208

Step 1 of 1

Turn silent mode on or off

Press and hold # to turn the function on or off.

1. Turn silent mode on or off

Press and hold # to turn the function on or off.