Nokia Lumia 920

Nokia Lumia 920

Restart your phone - Nokia Lumia 920

Read help info

If your phone is slow or freezes, it might help to restart it. Follow these instructions to restart your phone.

Nokia Lumia 920
Step 1 of 1

Restart your phone

Turn off your phone.
Wait for 10-15 seconds.
Turn on your phone again.

Restart your phone

Turn off your phone.
Wait for 10-15 seconds.
Turn on your phone again.
Nokia Lumia 920